Bijes

MILIVOJE BOKIĆ, SKULPTOR

Milivoje Bokić je umjetnik sa potpuno izgrađenom umjetničkom fizionomijom, čija je izložba skulptura izuzetan doživljaj. Iz njegovih skulptura snažno i opsesivno struji život, oplemenjen prirodnošću, misaonošću i liričnošću, postojanošću i tvrdokornošću, vjerom i optimizmom.
On sa fascinantnom lakoćom koristi poruke same prirode u simbiotičnom zagrljaju korjena i kamena, i sav taj nadrealistički oblik pojmova i sadržaja nevjerovatnih prirodnih oblika, i s lakoćom i znalački ih prevodi u blistavi svijet svojih skulptura. Bokić pomaže prirodi da dosegne umjetnički oblik prateći suštinu starog korijenja, to čudo prirode, koja se nigdje tako raskošno ne ispoljava kao u oblicima starog stoljetnog hrasta, jasena, graba …, koje u potrazi za oskudnom hercegovačkom zemljom obgrljava i zarobljava kamen. Iz tih čudnih oblika on izvlači čudesne forme iz svijeta snoviđenja, koje ponekad dovodi do perfekcije moderne skulpture. Tako, vizionarskom posebnošću gradi složene, monumentalne i asocijativno višeznačne i tajnovite kompozicije od kojih je svaka jedan univerzum i ostvarena slutnja nečeg drugog (“Buket”, “Muzika”, “Postanje” …).
Jasnoćom izraza i bogatstvom mašte Bokić je kao pjesnički modelator ljepote prirodne postojanosti, svojom virtuoznošću pokazao kako izvanredno razvijen osjećaj oblikovnog zapažanja i
stvaranja može da pokloni bogat raspon čiste ljepote u varijacijama.
Iz njegovih (“Buket”, “Cvijet 1”, “Cvijet 2”) izbija snažan osjećaj za plastične vrijednosti naglašene ritmizacije i mnogostruke asocijativnosti, dok je u skulpturi “Misli” usmjerenje na psihološkoj produhovljenosti lika.
U Bokićevom stvaralaštvu cilj djela je životnost, tj. život, koji prikazuje kako ljepotu prirode, snagu, oporost, toplinu i ljubav, tako i tegobu i grozu kataklizma i smrti, što je ostavilo u njemu traga pa su nastale skulpture (“Prepoznanje” i “Kompozicija”) koje imaju duhovnu vitalnost i prodiru dublje u dušu.
Kako u skulpturama, tako i u crtežima, Bokić stvara neobične aglom-eracije, gdje kroz mrežoliku strukturu provejavaju zoomorfni i ljudski oblici u masi tkiva stamenih stijena kamenog pejsaža (hercegovačkih brda). Tu su fino zalančeni vijugavi potezi olovkom, nalik na arabeske, crtani znalačkom rukom a vođeni srcem i dušom.

U tim asocijativno-višemislenim strukturama preovladava razuđeni kompozicioni poredak gdje se ističe unutrašnja struktura, nastala u spoju automatizma i opčinjenosti ljepotom prirode i života u njoj.
Umjetnik traga za unutrašnjom pokretačkom snagom, koju posjeduje sama priroda, a koju on rastvara i pretvara u prirodne forme ljepote; tako je volumen rastvoren i slobodan i u njega zalazi, zavlači se prostor, čineći zajedno jedinstvo skulptorskog djela koje se nameće gledaocu svojom cjelovitošću kao trodimenzionalna masa.
Specifična Bokićeva forma nosi elemente apstrakcije i nadrealnog, romantičnog i klasičnog, intelektualnog i imaginarnog, nalazeći u svemu tome ravnotežu i dajući joj puni misaoni i emotivni sadržaj.

Veseljka Salatić,
istoričar umjetnosti, 2008.


(ENG)

MILIVOJE BOKIC, SCULPTOR

Milivoje Bokic is an artist with a fully developed artistic physiognomy, whose exhibition of sculptures presents an extraordinary experience. Life is streaming forcegully and obsessively from his sculptures, ennobled by naturalism; thoughtfulness and lyricism; steadfastness and obstinacy, faith and optimism.
With a fascinating lightness, he uses the mesages of the very hature in the symbiotic embracement of wood and stone, and all that serrealistic structure of notions and contents in the incredible natural formations, he translates, with facility and knowingly, into the glittering world of his sculptures. Bokic assists the nature to reach an artistic appearance by following the essence of old rootage, that marvel of nature, which is nowhere so luxuriantly emergent as in the shapes of a hundred years old oak-tree, ash, hornbeam …, and which, in quest of the meagre Herzegoviner soil is hugging and capturing the stone. From those strange moulds he draws forth wondrous forms of the dream-world, which occasionally lead to perfection of modern sculpture. Thus, with a visionary speciality he builds the complex, monumental and associatively ambiguous and mysterious compositions, every one of which is one universe and anapprehension of something else that became a reality (“Composition”, “Music”, “Genesis”). 

With clarity of expression and luxuriance of imagination, Bokic as a poetical modeller of the pulchritude of natural steadiness, has shown with his virtuosity how an extraorinarily developed sense of moulding observation and creation could present one with an ample range of pure beatuty in variations.
From his “Bouquets” emanates a strong sense of sculpturesque valves of a pronounced rhitmization and multiplex associativeness, while in the sculpture “Thoughts” the accent is on psychological
refinement of the figure.

In Bokic’s creativity, the object of a work is the vitality, that is, life, which he renders either as the beauty of nature, force, hardness, warmth, and love or as the distress and horror of cataclysm and death, what cast a shadow aeross him, and so ensued the sculptures: “Recognition” and “Composition” which have a spiritual vitality and penetrate one’s soul deeper.

In sculptures as well as in drawings Bokic produces unusual agglomerations, where zoomorphic and human forms permeate through a net-like structure, in the mass of solid rock texture of the rugged landscape (Herzegoviner hills). Those are finely concatenated, twisty strokes of the pencil, resembling arabesques, designed by an expert hand and led by heart and soul. In those asociatively-multiple meaning structures
predominates a dissected order of composition, where the inward structure is outstanding, originated in the juncture of automatism and fascination by the beuty of nature and its immanent life.
The artist is searching for the inner driving force of which the nature itself is possessed, but which he dissolves and transforms into natural forms of beauty; thus the volume becomes dissolved and vacant, and the space stretches, crawls inside, making together a unity of sculptural work imposing upon the spectator with its entirety, as a threedimensional mass.
The specific Bokic’s form bears the elements of the abstract and surrealistic, romantic and classical, intellectual and imaginary, striking a balance in all that, and giving it a full reflective and emotive content.

Veseljka Salatić
Art Historian, 2008.

Bijes

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

Povezivanje na %s